ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
ปีการศึกษา 2551  
ปีการศึกษา 2552  
ปีการศึกษา 2553  
ปีการศึกษา 2554  
กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ปี 51- 53
     
     
   
     
 
(ปรับปรุง 8/8/55)
 
     
 
     
  [ 18 ธ.ค. 55 ] สอบกลางภาค 2/2555 ของนักเรียนชั้นป.1-6
  [ 19-21 ธ.ค. 55 ] กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
  [ 28 ธ.ค. 55 ] กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2555
    "ประสาทวุฒิเกมส์"
  [ 31 ธ.ค. 55 - 1 ม.ค. 56 ] หยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  [ 2 ม.ค. 56 ] ทุกระดับชั้นเปิดเรียนตามปกติ
     
  โรงเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง...จากคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2553
     
     
 
     
 
       
  [ 24 ส.ค. 55 ] ชมงาน...มหกรรม   [ 8-9 ส.ค. 55 ] Big Cleaning Day
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555   ได้รับความมือจาก สนง.เขตป้อมปราบฯ
  ณ ไบเทค บางนา    
       
  [ 1 ส.ค. 55 ] กิจกรรมแห่เทียน   [ 14 มิ.ย. 55 ] ทำบุญโรงเรียน
  เข้าพรรษา ณ วัดดิสานุการาม   ประจำปีการศึกษา 2555
       
  [ 14 มิ.ย. 55 ] พิธีไหว้ครู   [ 8 มิ.ย.55 ] เลือกตั้งประธานนักเรียน
  ประจำปีการศึกษา 2555   ประจำปีการศึกษา 2555
       
  [ 26 พ.ค.55 ] ประชุมผู้ปกครอง   [ 30 มี.ค.55 ] พิธีมอบประกาศนียบัตร
  ประจำปีการศึกษา 2555   ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2554
     
     
     
 
นางนวลศรี เอี่ยมละออ
     
     
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ห้องวิทยาศาสตร์  
ห้องสมุด  
ห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องดนตรี-นาฎศิลป์  
ห้องสื่ออนุบาล  
     
     
รู้จักอาเซียน  
การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"  
     
     
     
 
 
 
 
 
     
     
 
  คลังความรู้บนเว็บไซต์ (Digital Library)  
 
  เนื้อหาสาระสำหรับโรงเรียนและนักเรียน  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี  
อพวช.  
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห้งชาติ  
     
โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasatwut@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th