ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
     
     
   
     
 
 
     
 
     
  [ 26 ส.ค. 58 ] กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนของนักเรียนชั้น
    อนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  [ 28 ส.ค. 58 ] หยุดเรียน...เนื่องในวันสารทจีน
  [ 29 ส.ค. 58 ] งดเรียนกิจกรรมวันเสาร์ (ว่ายน้ำ เทควันโด จินตคณิต)
  [ 21-25 ก.ย. 58 ] นักเรียนชั้นอนุบาล1-3 สอบประเมินผลภาษาไทย
    (เรียนพิเศษเย็นปกติ)
  [ 22-25 ก.ย. 58 ] นักเรียนชั้นอนุบาล 3-ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ
    ประเมินผลภาษาจีน
  [ 25 ก.ย. 58 ] ทุกระดับชั้นเรียนพิเศษเสริมเย็นวันสุดท้าย
    [ 26 ก.ย. 58 ] กิจกรรมวันเสาร์วันสุดท้าย (ว่ายน้ำ เทควันโด
    จินตคณิต)
  [ 28 ก.ย. 58 ] นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 ปิดภาคเรียน 1/2558
  [ 28-29 ก.ย. 58 ] นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบประเมินผล
    ภาษาไทย
  [ 30 ก.ย. 58 ]นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ปิดภาคเรียน 1/2558
  [ 2 พ.ย. 58 ] ทุกระดับชั้นเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 (เริ่มเรียนพิเศษ
    เสริมเย็นปกติ)
     
  โรงเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง...จากคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2557
     
     
 
     
 
   
      [ 24 ส.ค.58 ] กิจกรรมทัศนศึกษา
      ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
      เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
       
  [ 21 ส.ค.58 ] กิจกรรมสัปดาห์   [ 3-13 ส.ค.58 ] กิจกรรม อ.3
  วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558   ทดลองปลูกเมล็ดพันธุ์
       
  [ 11 ส.ค.58 ] กิจกรรมวันแม่และ   [ 29 ก.ค.58 ] กิจกรรมวันภาษา-
  และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ   ไทย ณ สนามโรงเรียนประสาทวุฒิ
       
  [ 29 ก.ค.58 ] กิจกรรมแห่เทียน   [ 1 ก.ค.58 ] กิจกรรมสวนสนาม
  เข้าพรรษา ณ วัดดิสานุการาม   กองลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.1-6
      เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย
       
  [ 26-28 มิ.ย.58 ] กิจกรรมการ   [ 26 มิ.ย.58 ] กิจกรรมวันสุนทรภู่
  ส่งเสริมสร้างค่านิยมหลักของ   และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
  คนไทย 12 ประการ    
       
  [ 23 มิ.ย.58 ] ตรวจหาเชื้อใน   [ 18 มิ.ย.58 ] กิจกรรมไหว้ครูและ
  อาหารและผู้สัมผัสอาหาร   ทำบุญโรงเรียน
       
  [ 12 มิ.ย.58 ] กิจกรรมเลือกตั้ง   [ 6 มิ.ย.58 ] ประชุมผู้ปกครอง
  ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา   ภาคเรียนที่ 1/2558
  2558    
       
 
นางนวลศรี เอี่ยมละออ
     
     
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ห้องวิทยาศาสตร์  
ห้องสมุด  
ห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องดนตรี-นาฎศิลป์  
ห้องสื่ออนุบาล  
     
     
รู้จักอาเซียน  
การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"  
     
     
     
 
 
 
 
 
     
     
 
  คลังความรู้บนเว็บไซต์ (Digital Library)  
 
  เนื้อหาสาระสำหรับโรงเรียนและนักเรียน  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี  
อพวช.  
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห้งชาติ  
     
โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasatwut@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th