ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
     
     
   
     
 
 
     
 
     
  [ 1 ก.ค. 58 ] กิจกรรมสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6...เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย
  [ 8 ก.ค.58 ] กิจกรรมแข่งขันภาษาจีน...(ดูภาพ,เขียนภาษาจีน)
  [ 23 ก.ค. 58 ] สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่
    1-6...(งดเรียนเสริมเย็นทุกระดับชั้น)
  [ 29 ก.ค. 58 ] กิจกรรมถวายเทียนพรรษา...เนื่องในวันเข้าพรรษา
    ณ วัดดิสานุการาม
  [ 30-31 ก.ค. 58 ] หยุดเรียน...เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
    วันเข้าพรรษา
  [ 1 ส.ค. 58 ] งดเรียนกิจกรรมวันเสาร์ (ว่ายน้ำ เทควันโด จินตคณิต)
     
  โรงเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง...จากคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2557
     
     
 
     
 
   
      [ 1 ก.ค.58 ] กิจกรรมสวนสนาม
      กองลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.1-6
      เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย
       
  [ 26-28 มิ.ย.58 ] กิจกรรมการ   [ 26 มิ.ย.58 ] กิจกรรมวันสุนทรภู่
  ส่งเสริมสร้างค่านิยมหลักของ   และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
  คนไทย 12 ประการ    
       
  [ 23 มิ.ย.58 ] ตรวจหาเชื้อใน   [ 18 มิ.ย.58 ] กิจกรรมไหว้ครูและ
  อาหารและผู้สัมผัสอาหาร   ทำบุญโรงเรียน
       
  [ 12 มิ.ย.58 ] กิจกรรมเลือกตั้ง   [ 6 มิ.ย.58 ] ประชุมผู้ปกครอง
  ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา   ภาคเรียนที่ 1/2558
  2558    
       
 
นางนวลศรี เอี่ยมละออ
     
     
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ห้องวิทยาศาสตร์  
ห้องสมุด  
ห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องดนตรี-นาฎศิลป์  
ห้องสื่ออนุบาล  
     
     
รู้จักอาเซียน  
การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"  
     
     
     
 
 
 
 
 
     
     
 
  คลังความรู้บนเว็บไซต์ (Digital Library)  
 
  เนื้อหาสาระสำหรับโรงเรียนและนักเรียน  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี  
อพวช.  
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห้งชาติ  
     
โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasatwut@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th