ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนประสาทวุฒิ
 
ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนประสาทวุฒิ
     
คุณธนภัทร ( วิชัย ) เกิดทองทว คุณวิไล ตั้งคารวคุณ คุณสุนทร สถาพร
     
     
โครงสร้างคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนประสาทวุฒิ
     
   
  คุณธนัท อัครธนะทวี  
นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนประสาทวุฒิ
     
คุณสุวัฒน์ บุญบรรดารสุข คุณวิมล เอื้อวิไลจิต คุณธวัทชัย แพร่แสงเอี่ยม
อุปนายกฝ่ายหารายได้ กรรมการฝ่ายหารายได้ กรรมการฝ่ายหารายได้
     
คุณประเสริฐ รัตนรุจิกร คุณแสง สันติวรญาติ คุณวิชัย ผลพนิชรัศมี
อุปนายกฝ่ายกิจการโรงเรียน กรรมการฝ่ายกิจการโรงเรียน กรรมการฝ่ายกิจการโรงเรียน
สมาคมจีนประสานงานราชการ สมาคมจีนประสานงานราชการ สมาคมจีนประสานงานราชการ
     
   
  คุณมณี อุดมมิ่งเจริญ  
  อุปนายกฝ่ายทะเบียน  
     
คุณธวัชชัย นพรัตน์นภาลัย คุณธงชัย ตระกูลวิไลวรณ คุณธิติ สกลพงษ์ไพโรจน์
อุปนายกฝ่ายกิจการโรงเรียน กรรมการฝ่ายกิจการโรงเรียน กรรมการฝ่ายกิจการโรงเรียน
และวิชาการ และวิชาการ และวิชาการ
     
 
คุณประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล   คุณประพันธ์ กิตติฤดีกุล
อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์   กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
     
 
คุณบุญยืน กมลพิมาน   คุณอุดม สิทธิการุณ
อุปนายกฝ่ายปฏิคม-พิธีการสถานที่   กรรมการฝ่ายปฏิคม-พิธีการสถานที่
     
 
คุณมีชัย เลิศพนมวรรณ   คุณครูเบญจพร อยู่ชูชัยมงคล
อุปนายกฝ่ายเหรัญญิก   กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
และกองทุนสวัสดิการครู   และกองทุนสวัสดิการครู
     
   
  คุณครูพิมพ์ณิชา สิรินิพันธสกุล  
  ที่ปรึกษาคุณครูโรงเรียนประสาทวุฒิ  
     
   
  คุณครูเบญจพร อยู่ชูชัยมงคล  
  เลขานุการ  
     
 
โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th