ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประสาทวุฒิ
 
ประจำปีการศึกษา 2554
 
 
     
   
  เด็กหญิงวสิตา แสงเนียม  
  ประธานกรรมการนักเรียน  
     
 
     
 
เด็กหญิงยุวรินทร์ ทรัพย์สถาพรณุภา   เด็กหญิงวรรณิดา เมฆราตรี
รองประธาน ฯ   เลขานุการ ฯ
     
เด็กหญิงสุมิตตรา เยี่ยมกลาง เด็กชายพงศกร อร่ามมนุปัญญากุล เด็กชายเมธี โกมลวิทยกุล
กรรมการนักเรียน กรรมการนักเรียน กรรมการนักเรียน
     
 
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่เต็ง์   เด็กพิมพ์ชนก วงศ์สกุลเกษม
กรรมการนักเรียน   กรรมการนักเรียน
     
     
     
     
   
  นายกิตติเดช เสมาชัย  
  ครูที่ปรึกษา  
     

 

โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th