ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
     
     
     
     
     
     
     
ความเป็นมาของคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประสาทวุฒิ
 
ผู้ก่อตั้ง
     
   
  ครูฐิต์พร นิรมิตธรรม  
  (หยางเหล่าซือ)  
     
สัญลักษณ์
  ผ้าผูกคอพื้นสีเหลือง แถบสีแดง
   
คำเรียกเฉพาะ
  สารวัตรนักเรียน
   
การสรรหา
  ด้วยการลงคะแนนเลือกตั้งจากนักเรียนและการแต่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษจากครู
   
บทบาทและหน้าที่
  1. รับฟังรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ ของนักเรียนและผู้ปกครองแล้วแล้วเสนอต่อทางโรงเรียน
  2. รับนโยบายโรงเรียนไปประชาสัมพันธ์ ชักชวน ขอความร่วมมือกับนักเรียนเพื่อปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
  3. ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของนักเรียนให้ได้รับบริการที่ดี
  4. แสวงหาวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน
  5. ช่วยเหลือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
  6. ยึดมั่นและเผยแพร่กระบวนการประชาธิปไตยทั้งยังต้องเป็นแบบ อย่างที่ดีกับนักเรียนในทุกด้าน
  7. สรรหาและเสนอคณะกรรมการนักเรียนชุดต่อ ๆ ไปกับทางโรงเรียน
   
งานบริการ
  กิจกรรมนักเรียน - งานปกครอง
   
คติพจน์
  มารยาทงาม ช่วยทุกคน ดูแลน้อง เชื่อฟังครู
 
 
 

 

โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th