ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประวัติและความเป็นมา
 
             โรงเรียนประสาทวุฒิ ตั้งอยู่เลขที่ 64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เปิดสอน ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนภาษาจีนกลางเป็นวิชาเลือก โดยมีสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับ ใบอนุญาต นายสัก กอแสงเรืองเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางสาวเบญจพร อยู่ชูชัยมงคล เป็นผู้อำนวย การโรงเรียน
 
             นายฮักหัว แซ่โค้ว ชาวฮกเกี้ยนอาศัยอยู่ในสวน ตำบลราษฎร์บูรณะ อำเภอบางประแก้ว จังหวัดธนบุรี เป็นผู้มีความ สนใจทางด้านการศึกษา จัดตั้งโรงเรียนตงซิมกงฮัก เมื่อ พ.ศ.2489 เปิดสอนวิชาสามัญและภาษาจีน แต่เนื่องจากนักเรียนจำนวน น้อยไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ พ.ศ.2494 จึงมอบให้ ร.ต.ต.เทียน สุโกศล ดำเนินกิจการต่อ
 
             วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2494 ร.ต.ต.เทียน สุโกศล ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนตงซิมกงฮัก บ้านเลขที่ 163 หมู่ 9 ตำบล บางปะกอก อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 และสอนภาษาจีนกลางเป็นวิชาเลือก ต่อมา วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2495 ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ 64 ถนนวรจักร ตำบลบ้านบาตร อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวในสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย
 
             เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2495 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนประสาทวุฒิ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2499 ร.ต.ต.เทียน สุโกศล ได้โอนกิจการให้สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทยโดยใช้สถานที่เดิม ต่อมาในปีพ.ศ.2509 ได้ขออนุมัติสร้าง ตึกสองชั้นหนึ่งหลัง ทำพิธีเปิดอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2507 เวลา 11.00 น. โดยได้เชิญ ฯพณฯอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี มีอัตราบรรจุนักเรียน 615 คน มีห้องเรียน 14 ห้องเรียน ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องประชุม ใหญ่อยู่ในชั้นล่างหนึ่งห้องใหญ่ เปิดทำการสอนเวลา 08.00 น. ถึง 15.30 น. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2520 ได้ขอขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรใหม่
            
             เมื่อปีพ.ศ.2535 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 ทำให้โรงเรียนเปิดการสอนตั้งแต่อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนอนุบาล 5 ห้องเรียนมีนักเรียน 147 คน มีนักเรียนรวม 162 คน รวมเป็นนักเรียน 309 คน ใช้ห้องเรียนทั้งหมด 12 ห้อง แต่ละห้องมีขนาด 7x7 ตร.ม.
 
             ปีการศึกษา 2543 ได้ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
            
 
             ปีการศึกษา 2548 ได้รับรองประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 14 - 15 , 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 ได้พิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับด
 
             ปีการศึกษา 2550 ได้รับรองประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ได้พิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับด
            
 
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
              ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นเฟื่องฟ้า หมายถึง ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคง
 
              สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า หมายถึง ความเสียสละ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใฝ่รู้
 
              ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียนประสาทวุฒิมีอยู่ 3 องค์ประกอบ คือ
                                        ต้นกล้า หมายถึง เยาวชนที่กำลังเจริญเติบโต
                                        ดวงอาทิตย์ หมายถึง แหล่งความรู้ การศึกษาที่ยั่งยืน
                                        ฟั่นเฟือง หมายถึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 

โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th