ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
     
     
     
     
โครงสร้างบุคลากร
 
นางนวลศรี เอี่ยมละออ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
     
   
  นายสุรวิทย์ อุเทนสุต  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานวิชาการ  
     
นางสาวศิริเพ็ญ คงพิทยาพันธุ์ นางสาววรรัตน์ จันทนยิ่งยง นายวิรัช บุญสถิตย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานงบประมาณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบุคลล ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานทั่วไป
     
ครูสอนระดับประถมศึกษา
     
นางสาวปวีณา มูลทองชุน นายวิรัช บุญสถิตย์ นางสาวอรอุมา แดงดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     
     
นางสาวนัทธมน อะมะตะ นายสุภวิทย์ พุทธา นางสาลี่ นาคประดิษฐ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
     
     
ครูสอนระดับอนุบาล
     
นางสาววรรัตน์ จันทนยิ่งยง นางอัจฉรา อุเทนสุต นางสาวอภิชญลักษมิ์ วฤทธิยรังษี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ครูประจำชั้นอนุบาล 1
     
   
  นางศิริพร ศรีจุนจันทร์  
  ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล  
     
พี่เลี้ยงอนุบาล
     
นางสาวอรวรรณ ปราบกระโทก นางวรินทร หวังแอบกลาง นางสุมาลี คีรีราษฎร์ตระกูล
พี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 3 พี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 2 พี่เลี้ยงประจำชั้นอนุบาล 1
     
   
  นางนวพร มณีนาค  
  พี่เลี้ยงประจำชั้นเตรียมอนุบาล  
 
โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th